योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको तथा सो उपर दावि विरोध गर्न आउने बारे प्रकाशन गरिएको सूचना