यस मन्त्रालयको मिति २०७८।०६।२४ को निर्णयानुसार नेपाल वन सेवाका विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण