‍‍औद्योगिक ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने सम्बन्धमा ।

सूचना