मा. मन्त्री श्री मानबहादुर धामीज्यू लाई मन्त्रालयमा स्वागत गर्दाका केही झलकहरु २०७८।०२।१४