सूचनाको हक सम्बन्धी , २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली,२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (स्वत प्रकाशन ०७७।७८ प्रथम त्रैमासिक)