दस्तावेज प्रकाशित मिति
सुदूरपश्‍चि प्रदेश वन नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८.pdf Mon, 06/13/2022 - 12:30
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७.pdf Thu, 11/25/2021 - 14:53
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७.pdf Fri, 10/08/2021 - 11:56
वन, वन्यजन्तु, वातावरण भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ वन,भू तथा जलाधार र वन अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यविधि.pdf Thu, 09/16/2021 - 14:24
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८।०७९ पर्यटनसँग सम्बन्धि कार्यविधि.pdf Thu, 09/16/2021 - 14:21
प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि वार्षिक कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि कार्यविधि.pdf Thu, 09/16/2021 - 14:14
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन,२०७७.pdf Mon, 09/06/2021 - 12:23
सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को मस्यौदा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ९।५.pdf Mon, 12/21/2020 - 18:54
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ उद्योग वाणिज्य सम्बन्धि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७.pdf Thu, 11/19/2020 - 15:20
सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७.pdf Mon, 10/12/2020 - 12:41