दस्तावेज प्रकाशित मिति
वन,वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तर्फको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन(दोश्रो संशोधन) कार्यविधी,२०८० Thu, 05/30/2024 - 11:33
वन,वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तर्फको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन(पहिलो संशोधन) कार्यविधी,२०८० Fri, 04/05/2024 - 11:08
सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० कार्यविधि.pdf Mon, 11/27/2023 - 14:19
वन, वन्यजन्तु, वातावरण,भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० वन भूसंरक्षण कार्यविधि २०८०.pdf Tue, 10/17/2023 - 13:47
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० पर्यटन कार्यविधि २०८०.pdf Tue, 10/17/2023 - 13:43
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० उद्योग कार्यविधि २०८०.pdf Tue, 10/17/2023 - 13:40
वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन विचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड,२०८० वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf Wed, 09/13/2023 - 11:41
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९ सु.प.प्र. सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९.pdf Fri, 01/27/2023 - 13:26
वन, वन्यजन्तु, वातावरण,भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf Sun, 10/23/2022 - 15:45
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पर्यटनसंग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf Sun, 10/23/2022 - 15:42