जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
सूचनाको हक सम्बन्धी स्वत: प्रकाशन २०७७।०७८ तेश्रो त्रैमासिक सूचनाको हक सम्बन्धी स्वत प्रकाशन तेश्रो त्रैमासिक ०७७।७८.pdf 06/20/2021 - 14:42
Notice for Shortlisted Candidates for Presentations 04/27/2021 - 11:54
बडीकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७ बडीकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७.pdf 04/09/2021 - 13:34
योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको तथा सो उपर दावि विरोध गर्न आउने बारे प्रकाशन गरिएको सूचना दावी विरोधको सूचना.pdf , जिल्लागत योग्यताक्रम.pdf 04/06/2021 - 10:28
Call for Bachelor's & Master's Thesis Research Proposals Call for Bachler's and Master's Thesis Research Proposals_0.pdf 03/31/2021 - 16:34
बैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७ बैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७.pdf 03/25/2021 - 16:52
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना Suchana.pdf 03/14/2021 - 10:29
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना । Technical Specification.pdf 02/23/2021 - 11:53
प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना परामर्शदाताहरुको प्रस्ताव स्वीकृतिको आशयपत्र । 02/17/2021 - 15:23
सूचनाको हक सम्बन्धी स्वत: प्रकाशन २०७७।०७८ दोश्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन_0.pdf 02/15/2021 - 12:41