मा.मन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवज्यू विच आ.व. ०७७।७८ को लागि भएको कार्य सम्पादन सम्झौताका केही झलकहरु