उप सचिव श्री रामविचारी ठाकुर सरको विदाई (फेरी भेटौंला) कार्यक्रमका झलकहरु २०७८।०७।०३