मा.मन्त्री रमेश सिंह धामी र मा.राज्यमन्त्री गीता देवी माललाई मन्त्रालयमा स्वागत तथा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमको जानकारी गराउदाका केही झलकहरु २०७९