प्रदेश सरकारको कार्यक्रम(क्षेत्र तथा खर्च उपशिर्षक अनुसार )।