सबै न.पा. तथा गा.पा. लार्इ औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी संचालन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र