विशिष्ट उद्योग स्थापना/प्रवर्ध्दनका लागि पुँजीगत अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोश्रो तथा अन्तिम पटक) प्रकाशित