नेपाल वन सेवा, ज.फ. समूह तहगतका वनरक्षकहरुको स्थायी नियुक्तिका लागि कार्यालय रोज्ने फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।