एक प्रति व्यक्तिगत फाइल सहित पदस्थापना पत्र बुझ्न मन्त्रालयमा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना

पदस्थापना